Introductie

Over de NVD
Word lidDoneer nu

Introductie

De Nederlandse Vereniging voor Dierenrecht (NVD) is ’s lands eerste vereniging voor juristen die geïnteresseerd en/of werkzaam zijn in het dierenrecht. De NVD is in 2021 opgericht door initiatiefnemers mr. dr. Janneke Vink (oprichtend voorzitter) en mr. Marco van Duijn (oprichtend secretaris), beiden werkzaam in het dierenrecht (Vink in de wetenschap, Van Duijn in de advocatuur). De initiatiefnemers constateren dat er grote maatschappelijke belangstelling bestaat voor het Nederlandse dierenrecht, maar dat de kennis over dat rechtsgebied in Nederland vooralsnog gefragmenteerd en soms slecht toegankelijk is. De NVD is opgericht om de kenners van en de kennis over het dierenrecht te verenigen.

Hoofddoelen en kernthema’s

  • De NVD wil de kennis over het dierenrecht in kaart brengen en beter toegankelijk maken om zodoende het Nederlandse dierenrecht als volwassen rechtsgebied op de kaart te zetten.
  • De NVD biedt een platform waarbinnen dit rechtsgebied kritisch onderzocht en gemonitord wordt en waaruit initiatieven kunnen volgen die bijdragen aan de ontwikkeling van het rechtsgebied.
  • Als vereniging van dierenrecht-professionals is de NVD een platform dat naar buiten toe betrouwbare informatie kan bieden over het dierenrecht en zodoende kan functioneren als solide vraagbaak voor externe partijen (overheid, media, etc.).
  • De activiteiten van de NVD beogen een kennistoename over het Nederlandse dierenrecht te bewerkstelligen. Daarnaast hebben zij tot doel een kritischer en actiever juridisch, wetenschappelijk en politiek debat over het dierenrecht tot stand te brengen in Nederland.

Activiteiten

Bijeenkomsten

De NVD organiseert meerdere bijeenkomsten per jaar, die deels slechts toegankelijk zijn voor leden, maar deels ook openbaar (voor niet-leden). Bij die bijeenkomsten staan kennisuitwisseling, kennisvermeerdering, en kennisdisseminatie voorop. Er zijn inhoudelijke ledenbijeenkomsten die vooral geschikt zijn voor gespecialiseerde juristen, maar ook publieksgerichte activiteiten met bijvoorbeeld internationale keynote speakers in het dierenrecht, of bijeenkomsten gericht op een bepaald actueel thema (zoals: COVID19, zoönoses & intensieve dierhouderij; natuurbeschermingsrecht en de wolf in Nederland; de onverdoofde rituele slacht & godsdienstvrijheid; bestuursrechtspraak in de Oostvaardersplassen-casus; internationale baanbrekende apenrechtszaken; ecocide als internationaalrechtelijk misdrijf).

Kennisverspreiding

De NVD wil de in Nederland aanwezige kennis van het dierenrecht verzamelen en beter toegankelijk maken. Hiertoe worden specifieke werkgroepen opgericht waarin in een bepaald rechtsgebied gespecialiseerde leden (bestuursrecht, strafrecht, civiel recht, staatsrecht, etc.) zich nader kunnen verenigen en e.e.a. in kaart kunnen brengen.

Investeren in onderzoek

Er vindt momenteel relatief weinig onderzoek plaats naar het Nederlandse dierenrecht. De NVD wil investeren in onderzoek naar het Nederlandse dierenrecht, bijvoorbeeld door een concreet onderzoeksproject op te zetten.

Scriptieprijs

De NVD kent periodiek een scriptieprijs toe voor rechtswetenschappelijke scripties op het gebied van het dierenrecht die geschreven zijn door studenten aan Nederlandse universiteiten. Op die manier poogt zij jong wetenschappelijk talent in het dierenrecht te waarderen en hen te stimuleren het rechtswetenschappelijk onderzoek voort te zetten.

Proefprocessen

Op de lange termijn en na gedegen vooronderzoek wil de NVD inzetten op principieel procederen middels proefprocessen. Het doel van een proefproces zal zijn een bepaalde juridische anomalie aan de kaak te stellen en/of daarover een juridische uitspraak te ontlokken teneinde het dierenrecht als geheel vooruit te helpen.

Cursussen

De NVD wil cursussen ontwikkelen waarmee professionals juridische kennis van het dierenrecht kunnen opdoen en/of actualiseren (evt. voor PO-punten).

Essaywedstrijd

De NVD schrijft periodiek een landelijke essaywedstrijd uit over een bepaalde (actuele) dierenrechtkwestie.

Duiding en (politieke) adviesverstrekking

De NVD functioneert als vraagbaak over het Nederlandse dierenrecht.

Visie

Het dierenrecht zal de komende decennia steeds verder onder druk komen te staan als het niet meebeweegt met de tijd, vanwege verscheidene maatschappelijke problemen waarin dieren een centrale rol spelen. Voorbeelden daarvan zijn: de opwarming van de aarde (mede-veroorzaakt door de intensieve veehouderij), de wereldwijde afname van biodiversiteit, milieuvervuiling, de stikstofproblematiek (mede-veroorzaakt door de landbouw), voedselproblematiek, en epidemieën en sinds 2020 zelfs pandemieën van zoönoses. Een duurzame samenleving die ook toekomstbestendig is kan niet zonder duurzaam recht en gelet op de centrale rol van dieren in de grootste duurzame uitdagingen van deze tijd kan dat niet zonder ingrijpende wijzigingen in het dierenrecht. Door het dierenrecht kritisch te blijven bevragen en een platform te bieden van waaruit juridisch verantwoorde verbeteringen kunnen worden onderzocht en geopperd hoopt de NVD een bescheiden bijdrage te leveren aan een meer toekomstbestendig rechtssysteem.

Middelen

De NVD ontvangt geen subsidie van de overheid en is volledig afhankelijk van contributie-inkomsten en donaties. Onderschrijft u de visie en missie van de NVD en zou u daar een steentje aan willen bijdragen? Word dan lid en/of doe een donatie.

Heel hartelijk dank!